Keskkond

Keskkonnapoliitika on pinnakatete teostamise lahutamatuks osaks, see tuleneb eelkõige loputusvete kasutamisest, mis tuleb enne kanaliseerimist puhastada. Sellest tulenevalt on keskkonna kaitsele tootmisprotsessis pühendatud ka oluline tähelepanu. BNT Galva omab kehtivat keskkonna kompleksluba, mida annab välja ja uuendab igaaastaselt Eesti Vabariigi Keskkonnaamet.

BNT Galva keskkonnapoliitika eesmärgiks on ettevõtte tegevusest tuleneva negatiivse mõju minimiseerimine keskkonnale ja inimestele. Keskkonnapoliitika rakendamise peamiseks ülesandeks on tarbitava energia- ja tooraine koguse vähendamine toodangu ühiku kohta.
Olulised toimingud keskkonnapoliitika elluviimisel oleks järgnevad:
-Täita Eesti Vabariigis kehtivaid keskkonna alaseid nõudeid
-Täita keskkonnajuhtimissüsteemi standardist ISO 14001 tulenevaid nõudeid
-Kasutada efektiivselt ja säästlikult kõiki ressursse sh. Energia, materjal, tööaeg
-Koolitada ettevõtte töötajaid, tagades keskkonnaalase teadlikuse keskkonna-
alaste eesmärkide täitmisel
-Otsida ja juurutada uusi keskkonna sõbralike ja ressursi säästlike tehnoloogiaid
sh. loobumine kroom VI sisaldavatest protsessidest ja järk-järguline üleminek tsüaanivabadele protsessidele

BNT Galva on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt kehtivale keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015.

ISO 14001 2015 Keskkonnajuhtimissüsteem